Algemene voorwaarden

 1. Onze prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend; de verkopers behouden zich het recht voor hun prijzen te  wijzigen bij wijzigende marktomstandigheden.  
 2. De goederen afgenomen in onze verkoopsinrichtingen of door onze zorgen aan huis besteld, moeten  onmiddellijk nagezien worden, ook wat betreft de geleverde hoeveelheden. Deze regeling geldt eveneens  bij uitvoering van werken. De persoon die de goederen in onze inrichting afneemt of, wanneer er door ons  geleverd wordt, aanwezig is bij het lossen op de werf, wordt geacht voldoende gemandateerd te zijn om dit  te doen. Klachten over zichtbare gebreken of hoeveelheden worden naargelang het geval, na het afhalen in  onze inrichting of na het lossen op de werf, niet meer aanvaard. Het afhalen of lossen impliceert automatisch  de volledige aanvaarding van de lading. Producten die om reden van beschadiging of breuk of enig andere  reden waarvan de oorzaak ligt bij de fabrikant of vervoerder, niet aanvaard kunnen worden, dienen onmiddellijk  terug gegeven te worden. Eventuele klachten dienen ons bovendien schriftelijk ter kennis gebracht  binnen de kortst mogelijke tijd en in ieder geval binnen de 8 dagen die volgen op ontvangst van de factuur.  Mondelinge klachten zijn ongeldig. Een ingediende klacht machtigt de koper niet om de betaling van vervallen  bedragen uit te stellen. Klachten moeten grondig gemotiveerd zijn.  
 3. Elke klacht over verborgen gebreken moet op straffe van verval van de klacht, gedaan worden binnen de  8 dagen na levering, en per aangetekend schrijven aan de koper.  De koper erkent uitdrukkelijk op de hoogte gebracht te zijn door de verkoper van de eigenschappen en  aanwendingsmogelijkheden van de verkochte producten. Voor foutief gebruik van verkochte goederen kan  de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.  
 4. Voor door ons geleverde goederen geldt dezelfde keuze en waarborg als deze aan ons gegeven door onze  leveranciers, en waarvan de koper door aanvaarding van de factuur, verklaart kennis genomen te hebben.  
 5. Wanneer de levering op de werf voorzien is in het contract, kan dit enkel geschieden wanneer de  toegangswegen naar de werf berijdbaar zijn. Het lossen gebeurt door de zorgen van de koper en op zijn  kosten, hetzij op de werf, hetzij op de plaats dat de vervoerder als laatste voor hem bereikbare plaats  aanziet. De koper neemt vanaf de aankomst de gebeurtelijke staangelden ten zijnen laste. De voertuigen  zullen in geen geval door tuigen van de werf mogen gesleept worden. Tijdens de ganse duur van de  lossing zal door de klant een aangestelde ter beschikking van de vervoerder gesteld worden (om de juiste  plaats van lossing aan te duiden).  Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan voetpaden, gebeurlijke breuken aan kanalisatie,  aan ondergrondse leidingen e.a. of voor instortingen van welke aard ook; de koper streng gehouden  zijnde ons personeel dienaangaande alle vereiste instructies te geven en de nodige voorzorgen te treffen  opdat een gemakkelijk en veilig uit te voeren werk en/of levering mogelijk zijn. De leveringen en/of de  werken op de werven gebeuren op volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.  
 6. Teneinde ongevallen te mijden zijn zowel de koper als diens aangestelde in ieder geval gehouden om  onmiddellijk hetzij passende signalisatie aan te brengen omheen de goederen, hetzij de goederen na lossing  onder te brengen op een veilige plaats waar zij geen schade kunnen toebrengen. Alleen de koper en diens  aangestelde zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen na het lossen.  
 7. In geval van annulatie van een bestelling door de koper, is deze een forfaitaire schadevergoeding  verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling.  
 8. Onze leveringstermijnen zijn louter benaderend. Elke ingebrekestelling terzake wordt voor niet  geschreven gehouden en ressorteert geen enkel gevolg. Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op  schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking of  lock-out e.d.m. wij niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden we ons het  recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.  
 9. Niet courante waren worden niet teruggenomen. overschotten van courante waren worden, voor zover  onbeschadigd, weer teruggenomen tegen een met 30 à 50 % verminderde prijs.  
 10. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan volledige betaling.  
 11. De facturen zijn betaalbaar te oostrozebeke (België), Ter Priemstraat 23A, netto en contant bij ontvangst, en  zonder korting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Wissels maken geen afwijking uit op dit beding.  
 12. Facturen niet voldaan op de vervaldag, brengen van rechtswege, en zonder dat enige ingebrekestelling  vereist is, een intrest op van 12% per jaar.  
 13. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, hetzij door nalatigheid, hetzij door  onwil, wordt het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met  15 %, met een minimum van e 50,00 en een maximum van e 1.860,00, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding  voor buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de eventuele  toepassing van artikel 1244 B.W. ten voordele van de schuldenaar.  
 14. 14. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische  Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil  definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I.,  Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt  integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.  
 15. De paletten worden aangerekend en worden terugbetaald bij terugbrengst, voor zover ze bij teruggave  in goede en ongeschonden staat zijn, en de herverkoper onze eigen koper geweest is, en zijn facturen  integraal betaald zijn.